فرم ثبت نام در باشگاه کارآفرینان نوجوان نهال پس از تکمیل فرم پروفایل شما توسط تیم فنی باشگاه کارآفرینان نوجوان بررسی می شود. در صورت داشتن شرایط اولیه برای ورود به مصاحبه حضوری دعوت می شوید.